Proforma Announces Promotion of Doug Kordel to President