Terry Town Donates $14,000 to Local Nonprofit Via 'Kindly' Program